Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
SESJA nr XXIII z 20.12.2016
 
U_XXIII_204_16
zmieniająca uchwałę nr XII/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
 
U_XXIII_203_16
zmieniająca uchwałę nr XXII/172/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXIII_202_16
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
 
U_XXIII_201_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 113/1)
 
U_XXIII_200_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 116/6)
 
U_XXIII_199_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 113/3 i 116/10)
 
U_XXIII_198_16
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żelisławkach
 
U_XXIII_197_16
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XXIII_196_16
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki
 
U_XXIII_195_16
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Trąbki Wielkie i Powiatem Gdańskim w realizacji projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi"
 
U_XXIII_194_16
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
U_XXIII_193_16
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXIII_192_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XXIII_191_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXII z 24.11.2016
 
U_XXII_190_16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XXII_189_16
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
U_XXII_188_16
w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 
U_XXII_187_16
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ulkowy
 
U_XXII_186_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki gminne nr 136 i 224)
 
U_XXII_185_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 133/23, 133/38, 133/52, 133/12)
 
U_XXII_184_16
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
 
U_XXII_183_16
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa gminnej działki nr 64/10 w Pszczółkach
 
U_XXII_182_16
w sprawie najmu części działki nr 444/11 w Pszczółkach
 
U_XXII_181_16
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
 
U_XXII_180_16
w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
 
U_XXII_179_16
w sprawie Programu na rzecz Seniorów Gminy Pszczółki
 
U_XXII_178_16
w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
 
U_XXII_177_16
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1
 
U_XXII_176_16
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miejską Pruszcz Gdański i Gminą Suchy Dąb w realizacji projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb"
 
U_XXII_175_16
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
 
U_XXII_174_16
w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych - uchwała traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
U_XXII_173_16
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXII_172_16
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXII_171_16
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
 
U_XXII_170_16
w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 r.
 
U_XXII_169_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XXII_168_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXI z 03.11.2016
 
U_XXI_167_16
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminami: Suchy Dąb, Pruszcz Gdański i miastemPruszcz Gdański oraz miastem Gdańsk w realizacji opracowania pn. "Studium techniczno - ekonomiczne realizacji kolektora odprowadzającego ścieki z Gmin Pszczółki i Suchy Dąb do Oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód"
 
U_XXI_166_16
w sprawie nabycia działki nr 69/3 w Kolniku
 
U_XXI_165_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XXI_164_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XX z 14.10.2016
 
U_XX_163_16
w sprawie nadania nazw ulicom w Skowarczu
 
U_XX_162_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XX_161_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XIX z 20.09.2016
 
U_XIX_160_16
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Pszczółkach na działce nr 63/12
 
U_XIX_159_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XIX_158_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XVIII z 06.09.2016
 
U_XVIII_157_16
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
 
U_XVIII_156_16
w sprawie przejęcia działki nr 45/2 w Rębielczu
 
U_XVIII_155_16
w sprawie nabycia działki nr 236/15 w Skowarczu
 
U_XVIII_154_16
w sprawie przystąpienia do realizacji z Powiatem Gdańskim zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz”
 
U_XVIII_153_16
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminami: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie i miastem Pruszcz Gdański w realizacji projektu pn. "Słońce od Żuław po Kaszuby"
 
U_XVIII_152_16
w sprawie umowy partnerskiej na realizację projektu pn. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju”
 
U_XVIII_151_16
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XVIII_150_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XVII z 05.07.2016
 
U_XVII_149_16
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
 
U_XVII_148_16
zmieniająca uchwałę nr XII/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
 
U_XVII_147_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
U_XVII_146_16
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XVI z 10.06.2016
 
U_XVI_145_16
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_144_16
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_143_16
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVI_142_16
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XVI_141_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 145/36 i nr 145/9)
 
U_XVI_140_16
zmieniająca uchwałę nr XII/86/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
U_XVI_139_16
zmieniająca uchwałę nr XXXII/341/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
U_XVI_138_16
w sprawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Aktywni-Samodzielni-Kreatywni w powiecie gdańskim”
 
U_XVI_137_16
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic i obwodów w gminie Pszczółki
 
U_XVI_136_16
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 
U_XVI_135_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XVI_134_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
U_XVI_133_16
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
 
U_XVI_132_16
w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2015 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XV z 17.05.2016
 
U_XV_131_16
w sprawie najmu części budynku dworca PKP w Pszczółkach
 
U_XV_130_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 68/8)
 
U_XV_129_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 62/7)
 
U_XV_128_16
w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Różynach
 
U_XV_127_16
zmieniająca uchwałę nr XIII/160/2001 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Pszczółkach na działce nr 63/9
 
U_XV_126_16
w sprawie wydzierżawienia działki nr 216/1 położonej w Skowarczu
 
U_XV_125_16
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
 
U_XV_124_16
uchylająca uchwałę nr XXV/241/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Pszczółki, znajdującego się przy ul. Kościelnej 8/2 w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pani
 
U_XV_123_16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Tczewskiej 2/6A w Pszczółkach
 
U_XV_122_16
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Żelisławkach
 
U_XV_121_16
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminami: Cedry Wielkie, Przywidz i Suchy Dąb w realizacji projektu pn. "Słońce od Żuław po Kaszuby"
 
U_XV_120_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XV_119_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XIV z 29.03.2016
 
U_XIV_118_16
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XIII z 08.03.2016
 
U_XIII_117_16
w sprawie uchylenia uchwały nr X/74/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku
 
U_XIII_116_16
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2016 r.
 
U_XIII_115_16
w sprawie zmiany "Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020"
 
U_XIII_114_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 344/1 i 345/26)
 
U_XIII_113_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 79/6,79/12 i 79/28)
 
U_XIII_112_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 135/2)
 
U_XIII_111_16
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
U_XIII_110_16
w sprawie sprzedaży działki nr 347/2 w Pszczółkach
 
U_XIII_109_16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 35/3 w Kleszczewku
 
U_XIII_108_16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 35/3 w Kleszczewku
 
U_XIII_107_16
w sprawie umowy z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy ul. Mickiewicza w Pszczółkach
 
U_XIII_106_16
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XIII_105_16
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XIII_104_16
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XIII_103_16
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XIII_102_16
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_XIII_101_16
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_XIII_100_16
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XIII_99_16
w sprawie stawki opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIII_98_16
zmieniająca uchwałę nr XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIII_97_16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XIII_96_16
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI