Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
SESJA nr XXIV z 18.12.2013
 
U_XXIV_272_13
uchylająca uchwałę nr XXIII/254/13 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży działki nr 189/9 w Skowarczu
 
U_XXIV_271_13
w sprawie sprzedaży części działki nr 223/2 w Pszczółkach
 
U_XXIV_270_13
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
 
U_XXIV_269_13
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczółki na lata 2013-2018 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 
U_XXIV_268_13
zmieniająca uchwałę nr X/85/11 z dnia 26 października 2011 r. zatwierdzającą Regulamin przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
 
U_XXIV_267_13
zmieniająca uchwałę nr XI/95/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_XXIV_266_13
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
 
U_XXIV_265_13
w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
 
U_XXIV_264_13
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
 
U_XXIV_263_13
w sprawie dotacji na utrzymanie w 2014 r. portalu mapowego SIP
 
U_XXIV_262_13
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
U_XXIV_261_13
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
 
U_XXIV_260_13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
 
U_XXIV_259_13
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXIII z 06.11.2013
 
U_XXIII_258_13
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna działka nr 23/24)
 
U_XXIII_257_13
w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko - działka nr 58
 
U_XXIII_256_13
w sprawie sprzedaży działki nr 65/2 w Skowarczu
 
U_XXIII_255_13
w sprawie sprzedaży działki nr 659/2 w Pszczółkach
 
U_XXIII_254_13
w sprawie sprzedaży działki nr 189/9 w Skowarczu
 
U_XXIII_253_13
w sprawie sprzedaży działki nr 76/8 w Pszczółkach
 
U_XXIII_252_13
w sprawie umowy najmu garażu w Kolniku
 
U_XXIII_251_13
w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Różynach
 
U_XXIII_250_13
w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Pszczółkach
 
U_XXIII_249_13
w sprawie dzierżawy działki nr 216/1 w Skowarczu
 
U_XXIII_248_13
w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej
 
U_XXIII_247_13
w sprawie projektu planu aglomeracji Pszczółki
 
U_XXIII_246_13
w sprawie Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016
 
U_XXIII_245_13
zmieniająca uchwałę nr XVIII/202/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XXIII_244_13
w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XXIII_243_13
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
 
U_XXIII_242_13
w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.
 
U_XXIII_241_13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
 
U_XXIII_240_13
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXII z 25.09.2013
 
U_XXII_239_13
zmieniająca uchwałę nr XIV/134/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”
 
U_XXII_238_13
w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r."
 
U_XXII_237_13
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXI z 26.08.2013
 
U_XXI_236_13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022 
 
U_XXI_235_13
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok 
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XX z 24.07.2013
 
U_XX_234_13
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki
 
U_XX_233_13
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
 
U_XX_232_13
w sprawie nabycia działki położonej w Kleszczewku
 
U_XX_231_13
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Tczewskiej 2/4 w Pszczółkach
 
U_XX_230_13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
 
U_XX_229_13
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XIX z 19.06.2013
 
U_XIX_228_13
w sprawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gd. dotyczącego przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 
U_XIX_227_13
w sprawie skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
U_XIX_226_13
uchylająca uchwałę nr XVI/137/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu
 
U_XIX_225_13
uchylająca uchwałę nr VII/90/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za partycypację w kosztach utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy Pszczółki przez przedsiębiorców wykonujących regularny przewóz osób
 
U_XIX_224_13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27
 
U_XIX_223_13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki
 
U_XIX_222_13
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XIX_221_13
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XIX_220_13
w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy
 
U_XIX_219_13
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
U_XIX_218_13
w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 
U_XIX_217_13
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
U_XIX_216_13
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 
U_XIX_215_13
zmieniająca uchwałę nr XL/370/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki na 2011 rok
 
U_XIX_214_13
w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej w Różynach dotacji celowej na prace konserwatorskie
 
U_XIX_213_13
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
 
U_XIX_212_13
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego
 
U_XIX_211_13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
 
U_XIX_210_13
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
 
U_XIX_209_13
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
 
U_XIX_208_13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XVIII z 13.03.2013
 
U_XVIII_207_13
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Różynach
 
U_XVIII_206_13
w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
 
U_XVIII_205_13
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XVIII_204_13
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_203_13
zmieniająca uchwałę nr XVI/180/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_202_13
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_201_13
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVIII_200_13
w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
 
U_XVIII_199_13
zmieniająca uchwałę nr XV/165/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XVIII_198_13
w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.
 
U_XVIII_197_13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
 
U_XVIII_196_13
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
 
U_XVIII_195_13
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na przebudowę części ul. Sportowej w Pszczółkach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową
 
U_XVIII_194_13
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy ul. Sportowej, J.Korczaka i Lipowej w Pszczółkach
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XVII z 18.01.2013
 
U_XVII_193_13
zmieniająca uchwałę nr XVI/186/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, gmina Pszczółki
 
U_XVII_192_13
zmieniająca uchwałę nr XVI/185/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XVII_191_13
zmieniająca uchwałę nr XVI/184/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego "Pszczółki VA", obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
U_XVII_190_13
zmieniająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
U_XVII_189_13
zmieniająca uchwałę nr XVI/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXI/284/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XVII_188_13
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI