Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

 Strona główna >> UCHWAŁY RADY GMINY
 
<2020> <2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
SESJA nr XI z 14.12.2011
 
U_XI_104_11 Plik PDF (155 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 220/73)
 
U_XI_103_11 Plik PDF (335 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicom w Pszczółkach (działki gminne nr 718 i nr 729)
 
U_XI_102_11 Plik PDF (285 KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Karty zabytków:
Spis kart ewidencji zabytków wg miejscowości i adresów
Kleszczewko
Kolnik 1, Kolnik 2, Kolnik3
Ostrowite
Pszczółki 1, Pszczółki 2, Pszczółki 3, Pszczółki 4, Pszczółki 5, Pszczółki 6
Rębielcz 
Różyny 1, Różyny 2 
Skowarcz 1, Skowarcz 2, Skowarcz 3 
Ulkowy 1, Ulkowy 2, Ulkowy 3 
Żelisławki 
 
U_XI_101_11 Plik PDF (160 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
 
U_XI_100_11 Plik PDF (2,6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki 
 
U_XI_99_11 Plik PDF (2,0 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki
 
U_XI_98_11 Plik PDF (305 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_XI_97_11 Plik PDF (1,7 MB)
w sprawie Programu ochrony środowiska dla gminy Pszczółki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 
 
U_XI_96_11 Plik PDF (70 KB)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
 
U_XI_95_11 Plik PDF (60 KB)
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach 
 
U_XI_94_11 Plik PDF (140 KB)
w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
 
U_XI_93_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Trąbki Wielkie w celu realizacji projektu pn. "Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żelisławki-Sobowidz"
 
U_XI_92_11 Plik PDF (320 KB)
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_XI_91_11 Plik PDF (310 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
 
U_XI_90_11 Plik PDF (190 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok
 
U_XI_89_11 Plik PDF (295 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr X z 26.10.2011
 
U_X_88_11 Plik PDF (110 KB)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na rok 2012
 
U_X_87_11 Plik PDF (160 KB)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Pszczółki na rok 2012 
 
U_X_86_11 Plik PDF (65 KB)
zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczołki z dnia 11 grudnia 2002 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
 
U_X_85_11 Plik PDF (175 KB)
zatwierdzająca Regulaminprzyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
 
U_X_84_11 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
U_X_83_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_X_82_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_X_81_11 Plik PDF (240 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok
 
U_X_80_11 Plik PDF (350 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011 - 2017
 
U_X_79_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
 
U_X_78_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr IX z 28.09.2011
 
U_IX_77_11 Plik PDF (450 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz - działki nr 160, 154/34, i cz.449/27
 
U_IX_76_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży działki nr 249/5, położonej w miejscowości Pszczółki
 
U_IX_75_11 Plik PDF (60 KB)
w sprawie sprzedaży działki nr 14/1, położonej w miejscowości Ulkowy
 
U_IX_74_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki, położonej w miejscowości Pszczółki
 
U_IX_73_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
U_IX_72_11 Plik PDF (225 KB)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2011 - 2018
 
U_IX_71_11 Plik PDF (95 KB)
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki"
 
U_IX_70_11 Plik PDF (250 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok
 
U_IX_69_11 Plik PDF (350 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011 - 2017
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr VIII z 11.08.2011
 
U_VIII_68_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rębielcz
 
U_VIII_67_11 Plik PDF (60 KB)
w sprawie założenia i przystąpienia Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny
 
U_VIII_66_11 Plik PDF (60 KB)
w sprawie wystąpienia Gminy Pszczółki ze Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich"
 
U_VIII_65_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
 
U_VIII_64_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 
U_VIII_63_11 Plik PDF (70 KB)
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego "Pszczółka Maja" w Pszczółkach
 
U_VIII_62_11 Plik PDF (70 KB)
w sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie Gminy Pszczółki
 
U_VIII_61_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pod nazwą „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
 
U_VIII_60_11 Plik PDF (280 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok 
 
U_VIII_59_11 Plik PDF (345 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011 - 2017
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr VII z 15.06.2011
 
U_VII_58_11 Plik PDF (60 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz (drodze prywatnej, stanowiącej działki nr 351/4, 351/11 i 352/23)
 
U_VII_57_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pszczółki (drodze gminnej stanowiącej działkę nr 503/2)
 
U_VII_56_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, uchwalonego uchwałą Nr XV/180/01 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2001 r.
 
U_VII_55_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Kolnik, Gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 91 
 
U_VII_54_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki
 
U_VII_53_11 Plik PDF (75 KB)
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 102/8 i 103/6, położonych w miejscowości Różyny
 
U_VII_52_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 405/11, położonej w Pszczółkach
 
U_VII_51_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr V/35/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej zabudowanej działki nr 63/11, położonej w Pszczółkach
 
U_VII_50_11 Plik PDF (190 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
U_VII_49_11 Plik PDF (130 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 
 
U_VII_48_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
 
U_VII_47_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2010 rok 
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr VI z 17.05.2011
 
U_VI_46_11 Plik PDF (130 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
U_VI_45_11 Plik PDF (90 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.
 
PROTOKÓŁ SESJI
 

 
SESJA nr V z 06.04.2011
 
U_V_44_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach - drodze prywatnej stanowiącej działkę nr 138/22.
 
U_V_43_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej zabudowanej działki nr 102/8, położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
U_V_42_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 102/6, położonej w miejscowości Różyny.
 
U_V_41_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 102/5, położonej w miejscowości Różyny.
 
U_V_40_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 105/9, położonej w miejscowości Różyny.
 
U_V_39_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 105/8, położonej w miejscowości Różyny.
 
U_V_38_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 105/7, położonej w miejscowości Różyny.
 
U_V_37_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej zabudowanej działki nr 103/6, położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
U_V_36_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej zabudowanej działki nr 355/3, położonej w miejscowości Pszczółki.
 
U_V_35_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej zabudowanej działki nr 63/11, położonej w Pszczółkach.
 
U_V_34_11 Plik PDF (200 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok. 
 
U_V_33_11 Plik PDF (135 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr IV z 09.03.2011
 
U_IV_32_11 Plik PDF (65 KB) 
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, działek nr 222/6, 222/14 i 222/16 położonych w Pszczółkach.
 
U_IV_31_11 Plik PDF (1,7 MB) 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy i Kleszczewko w Gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren Gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
 
U_IV_30_11 Plik PDF (215 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki.
 
U_IV_29_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zawierania porozumień z innymi gminami, dotyczących powierzania i przyjmowania do wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 
U_IV_28_11 Plik PDF (75 KB)
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
 
U_IV_27_11 Plik PDF (150 KB)
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pszczółki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
 
U_IV_26_11 Plik PDF (75 KB)
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
U_IV_25_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.
 
U_IV_24_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pszczółki środków stanowiących fundusz sołecki.
 
U_IV_23_11 Plik PDF (155 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok. 
 
U_IV_22_11 Plik PDF (130 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.
 
PROTOKÓŁ SESJI
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4749
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2020-01-09 12:59:08
Treść wytworzył(a): Dorota Gromadzka, 2011-03-18 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-25 11:09:16