Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> UCHWAŁY RADY GMINY
 
<2020> <2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011><2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
SESJA nr XVI z 19.12.2012
 
U_XVI_187_12 Plik PDF (110 KB)
zmieniająca uchwałę nr XV/164/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XVI_186_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, gmina Pszczółki
 
U_XVI_185_12 Plik PDF (110 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. 
 
U_XVI_184_12 Plik PDF (605 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego "Pszczółki VA", obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz 
 
U_XVI_183_12 Plik PDF (650 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. 
 
U_XVI_182_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/284/09 z dnia 12 listopada 2009 r. 
 
U_XVI_181_12 Plik PDF (330 KB)
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
U_XVI_180_12 Plik PDF (100 KB)
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
U_XVI_179_12 Plik PDF (115 KB)
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania 
 
U_XVI_178_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
U_XVI_177_12 Plik PDF (505 KB)
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
 
U_XVI_176_12 Plik PDF (220 KB)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na rok 2013 
 
U_XVI_175_12 Plik PDF (155 KB)
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pszczółki na rok 2013 
 
U_XVI_174_12 Plik PDF (240 KB)
w sprawie "Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"
 
U_XVI_173_12 Plik PDF (410 KB)
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok 
 
U_XVI_172_12 Plik PDF (265 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022 
 
U_XVI_171_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na utrzymanie portalu mapowego SIP 
 
U_XVI_170_12 Plik PDF (185 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok 
 
U_XVI_169_12 Plik PDF (225 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017 
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI

 
SESJA nr XV z 30.10.2012
 
U_XV_168_12 Plik PDF (7,8 MB)
zmieniająca uchwałę nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_XV_167_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nabycia nieruchomości w Pszczółkach
 
U_XV_166_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych w Pszczółkach
 
U_XV_165_12 Plik PDF (80 KB)
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XV_164_12 Plik PDF (80 KB)
w sprawie wysokości taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XV_163_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
 
U_XV_162_12 Plik PDF (70 KB) 
w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
 
U_XV_161_12 Plik PDF (120 KB)
w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji celowej na prace konserwatorskie
 
U_XV_160_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na uruchomienie portalu mapowego SIP
 
U_XV_159_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie wniosku Sołectwa Ulkowy o środki funduszu sołeckiego na 2013 rok
 
U_XV_158_12 Plik PDF (220 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_XV_157_12 Plik PDF (180 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI

 
SESJA nr XIV z 12.09.2012
 
U_XIV_156_12 Plik PDF (360 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 215/5)
 
U_XIV_155_12 Plik PDF (640 KB)
zmieniajaca uchwałę nr IX/124/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Różynach
 
U_XIV_154_12 Plik PDF (420 KB)
w sprawie zaliczenia dwóch odcinków drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
 
U_XIV_153_12 Plik PDF (100 KB)
w sprawie sprzedaży działki w Pszczółkach
 
U_XIV_152_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wydzierżawienie nieruchomości w Pszczółkach
 
U_XIV_151_12 Plik PDF (1100 KB)
w sprawie komunalizacji gruntów w Żelisławkach
 
U_XIV_150_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/124/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 marca 2008 r.
 
U_XIV_149_12 Plik PDF (380 KB)
zmieniająca uchwałę nr VII/53/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 102/8 i 103/6, położonych w miejscowości Różyny
 
U_XIV_148_12 Plik PDF (4,7 MB)
zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
 
U_XIV_147_12 Plik PDF (24 MB)
w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pszczółki
Rozstrzygnięcie nadzorcze
 
U_XIV_146_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącego utworzenia strefy wolnej od upraw roślin modyfikowanych genetycznie
 
U_XIV_145_12 Plik PDF (160 KB) 
w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego"
 
U_XIV_144_12 Plik PDF (130 KB) Plik PDF (130 KB)
w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
Rozstrzygnięcie nadzorcze
 
U_XIV_143_12 Plik PDF (70 KB)
zmieniająca uchwałę nr XIII/118/12 Rady Gminy Pszczudzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczóoraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 
U_XIV_142_12 Plik PDF (70 KB)
zmieniająca uchwałę nr XIII/121/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 
U_XIV_141_12 Plik PDF (125 KB)
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania 
 
U_XIV_140_12 Plik PDF (195 KB)
w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
 
U_XIV_139_12 Plik PDF (160 KB)
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014
 
U_XIV_138_12 Plik PDF (60 KB)
w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew 
 
U_XIV_137_12 Plik PDF (100 KB) 
w sprawie wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu
 
U_XIV_136_12 Plik PDF (1,5 MB) 
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XIV_135_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIV_134_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego"
 
U_XIV_133_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
 
U_XIV_132_12 Plik PDF (240 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_XIV_131_12 Plik PDF (180 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI

 
SESJA nr XIII z 29.05.2012
 
U_XIII_130_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - etap II" 
 
U_XIII_129_12 Plik PDF (450 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 158/22)
 
U_XIII_128_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Kleszczewko
 
U_XIII_127_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Ulkowy
 
U_XIII_126_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w Skowarczu
 
U_XIII_125_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Skowarczu
 
U_XIII_124_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nabycia części działki położonej w Pszczółkach
 
U_XIII_123_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku w Pszczółkach
 
U_XIII_122_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2012-2019
 
U_XIII_121_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 
U_XIII_120_12 Plik PDF (75 KB) 
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XIII_119_12 Plik PDF (80 KB) 
zmieniająca uchwałę nr VIII/62/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIII_118_12 Plik PDF (360 KB) 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 
U_XIII_117_12 Plik PDF (65 KB) 
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. zakup modułu do prezentacji warstwy WMS
 
U_XIII_116_12 Plik PDF (250 KB) 
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_XIII_115_12 Plik PDF (185 KB) 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
 
U_XIII_114_12 Plik PDF (65 KB) 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
 
U_XIII_113_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2011 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI

 
SESJA nr XII z 14.03.2012
 
U_XII_112_12 Plik PDF (80 KB)
zmieniająca uchwałę nr XI/97/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla gminy Pszczółki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
 
 U_XII_111_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościm zwierząt na terenie gminy Pszczółki
 
U_XII_110_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rębielczu
 
U_XII_109_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pszczółkach
 
U_XII_108_12 Plik PDF (130 KB)
w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_XII_107_12 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Pszczółki środków stanowiących fundusz sołecki
 
U_XII_106_12 Plik PDF (130 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_XII_105_12 Plik PDF (280 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4018
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2020-01-09 12:58:39
Treść wytworzył(a): Dorota Gromadzka, 2012-03-26 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-25 11:09:01