Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
SESJA nr III z 30.12.2014
 
U_III_19_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 155/16)
 
U_III_18_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki nr 202, 200/10 i 201/11)
 
U_III_17_14
w sprawie komunalizacji działek nr 453/11 i 453/12 w Pszczółkach
 
U_III_16_14
w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
 
U_III_15_14
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
 
U_III_14_14
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki
 
U_III_13_14
w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
U_III_12_14
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
U_III_11_14
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr II z 05.12.2014
 
U_II_10_14
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
 
U_II_9_14
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
 
U_II_8_14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki
 
U_II_7_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
U_II_6_14
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
 
U_II_5_14
w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
 
U_II_4_14
w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 
U_II_3_14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr I z 01.12.2014
 
U_I_2_14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki
 
U_I_1_14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXII z 05.11.2014
 
U_XXXII_341_14
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXII_340_14
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
U_XXXII_339_14
uchylająca uchwałę nr XIV/128/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Rębielcz
 
U_XXXII_338_14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XXXII_337_14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, działka ewidencyjna nr 223/10
 
U_XXXII_336_14
w sprawie dotacji na utrzymanie w 2015 r. portalu mapowego SIP
 
U_XXXII_335_14
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
 
U_XXXII_334_14
w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.
 
U_XXXII_333_14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
 
U_XXXII_332_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXI z 30.09.2014
 
U_XXXI_331_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/24)
 
U_XXXI_330_14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
 
U_XXXI_329_14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXI/138/96 z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki, dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 214 i część działki nr 220/4 na terenie wsi Różyny
 
U_XXXI_328_14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XXXI_327_14
w sprawie nabycia działki położonej w Różynach
 
U_XXXI_326_14
w sprawie nabycia działek w Różynach
 
U_XXXI_325_14
w sprawie nabycia działek w Pszczółkach (ul. M.Kopernika)
 
U_XXXI_324_14
w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXI_323_14
zmieniającą uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XXXI_322_14
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/360/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2010-2017
 
U_XXXI_321_14
zmieniająca uchwałę nr XVII/146/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulkowy na lata 2008-2014
 
U_XXXI_320_14
zmieniająca uchwałę nr XIII/122/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2012-2019
 
U_XXXI_319_14
w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
 
U_XXXI_318_14
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Pszczółki
 
U_XXXI_317_14
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXXI_316_14
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXXI_315_14
w sprawie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Różynach
 
U_XXXI_314_14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
 
U_XXXI_313_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
U_XXXI_312_14
w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r."
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXX z 07.07.2014
 
U_XXX_311_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXIX z 11.06.2014
 
U_XXIX_310_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (gminna działka nr 74)
 
U_XXIX_309_14
w sprawie nabycia działek położonych w Kolniku
 
U_XXIX_308_14
w sprawie nabycia działki położonej w Kolniku
 
U_XXIX_307_14
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kleszczewku
 
U_XXIX_306_14
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
 
U_XXIX_305_14
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu ręcznego miernika prędkości
 
U_XXIX_304_14
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gd., dotyczącego przekazania środków pieniężnych na wyróżnienie funkcjonariuszy
 
U_XXIX_303_14
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
 
U_XXIX_302_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
U_XXIX_301_14
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
 
U_XXIX_300_14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2013 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXVIII z 08.05.2014
 
U_XXVIII_299_14
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Skowarczu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 
U_XXVIII_298_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXVII z 29.04.2014
 
U_XXVII_297_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
 
U_XXVII_296_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
 
U_XXVII_295_14
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Kleszczewku
 
U_XXVII_294_14
w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach za szczególne osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej i w sporcie
 
U_XXVII_293_14
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
 
U_XXVII_292_14
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_XXVII_291_14
w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
 
U_XXVII_290_14
w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Gdańskiego na okręgi wyborcze
 
U_XXVII_289_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXVI z 19.03.2014
 
U_XXVI_288_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
 
U_XXVI_287_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
 
U_XXVI_286_14
uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik
 
U_XXVI_285_14
uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny
 
U_XXVI_284_14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy
 
U_XXVI_283_14
w sprawie dzierżawy działki nr 265/4 w Pszczółkach
 
U_XXVI_282_14
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pszczółkach
 
U_XXVI_281_14
zmieniającą uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XXVI_280_14
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXVI_279_14
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z zarządcami dróg publicznych w sprawie wykonywania zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Pszczółki
 
U_XXVI_278_14
w sprawie przystąpienia Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Żuławy
 
U_XXVI_277_14
w sprawie funduszu sołeckiego na 2015r.
 
U_XXVI_276_14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
 
U_XXVI_275_14
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXV z 21.01.2014
 
U_XXV_274_14
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
U_XXV_273_14
w sprawie wieloletniego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz warunków przyznania i zwrotu pomocy w zakresie dożywiania
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI