Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
SESJA nr XII z 22.12.2015
 
U_XII_95_15
uchylająca uchwałę nr IX/70/15 z dnia 22 września 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XIX/223/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki
 
U_XII_94_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 261/1, 261/7 i 261/12)
 
U_XII_93_15
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Skowarczu
 
U_XII_92_15
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
 
U_XII_91_15
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelisławkach
 
U_XII_90_15
w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Pszczółki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 
U_XII_89_15
w sprawie uchwalenia Strategii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na lata 2016-2020
 
U_XII_88_15
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
 
U_XII_87_15
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 
U_XII_86_15
w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
U_XII_85_15
w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XII_84_15
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XII_83_15
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
 
U_XII_82_15
w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r.
 
U_XII_81_15
w sprawie dotacji na utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa w latach 2016-2017
 
U_XII_80_15
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
U_XII_79_15
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
 
U_XII_78_15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022
 
U_XII_77_15
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XI z 09.12.2015
 
U_XI_76_15
zmieniająca uchwałę nr VII/46/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie współtworzenia przez Gminę Pszczółki obszaru lokalnej grupy działania "Trzy Krajobrazy"
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr X z 29.10.2015
 
U_X_75_15
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
 
U_X_74_15
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr IX z 22.09.2015
 
U_IX_73_15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem gdańskim a gminą Pszczółki w sprawie określenia zasad współpracy powiatu i gminy przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
 
U_IX_72_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 61 i 72/1)
 
U_IX_71_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 201/1)
 
U_IX_70_15
zmieniająca uchwałę nr XIX/223/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki
 
U_IX_69_15
w sprawie wydzierżawienia na okres do 5 lat działek położonych w Skowarczu i Pszczółkach
 
U_IX_68_15
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części działek nr 453/9 i 451, położonych w Pszczółkach
 
U_IX_67_15
w sprawie sprzedaży działek nr 517/4, 517/5, 517/6, 517/7 w Pszczółkach
 
U_IX_66_15
w sprawie wydzierżawienia działki nr 361/16 w Pszczółkach
 
U_IX_65_15
w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r.”
 
U_IX_64_15
w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach"
 
U_IX_63_15
w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_IX_62_15
w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
U_IX_61_15
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
 
U_IX_60_15
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 
U_IX_59_15
w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
 
U_IX_58_15
w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji celowej na prace konserwatorskie
 
U_IX_57_15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022
 
U_IX_56_15
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
LISTA OBECNOŚCI
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr VIII z 04.08.2015
 
U_VIII_55_15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ Gminy Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr VII z 17.06.2015
 
U_VII_54_15
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r. i uchwałą nr XXIV/270/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.
 
U_VII_53_15
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu środka transportu dla Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich
 
U_VII_52_15
w sprawie przejęcia działki nr 223/8 w Pszczółkach
 
U_VII_51_15
w sprawie sprzedaży działki nr 159/5 w miejscowości Ulkowy
 
U_VII_50_15
w sprawie przejęcia działki nr 453/9 i części działki nr 451 w Pszczółkach
 
U_VII_49_15
w sprawie przejęcia od PKP lokali mieszkalnych w Pszczółkach
 
U_VII_48_15
w sprawie porozumienia z Gminą Miasta Gdańska dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pszczółki w zakresie ich termicznego przetwarzania
 
U_VII_47_15
w sprawie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego
 
U_VII_46_15
w sprawie współtworzenia przez Gminę Pszczółki obszaru lokalnej grupy działania „Trzy Krajobrazy”
 
U_VII_45_15
zmieniająca uchwałę nr V/25/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
U_VII_44_15
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic i obwodów w gminie Pszczółki
 
U_VII_43_15
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku
 
U_VII_42_15
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
 
U_VII_41_15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022
 
U_VII_40_15
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
U_VII_39_15
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 
U_VII_38_15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr VI z 31.03.2015
 
U_VI_37_15
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy ul. Żuławskiej w Pszczółkach
 
U_VI_36_15
w sprawie upoważnienia Wójta do podjęcia czynności zmierzających do realizacji stanowiska Rady dotyczącego sposobu zagospodarowania działki nr 364/4 obręb geodezyjny Skowarcz
 
U_VI_35_15
zmieniająca uchwałę nr XIII/114/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczółki
 
U_VI_34_15
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_VI_33_15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022 
 
U_VI_32_15
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok 
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr V z 24.02.2015
 
U_V_31_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 233/6, 233/12, 233/14, 233/22 i 233/25)
 
U_V_30_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 161 i 156/40)
 
U_V_29_15
w sprawie sprzedaży działki nr 873 w Pszczółkach
 
U_V_28_15
w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 198 w Różynach
 
U_V_27_15
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_V_26_15
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku
 
U_V_25_15
w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
U_V_24_15
w sprawie porozumienia z Województwem Pomorskim dotyczącego wspólnej organizacji II Pszczółkowskiego Forum Pszczelarskiego
 
U_V_23_15
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Pszczółki
 
U_V_22_15
w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
 
U_V_21_15
w sprawie funduszu sołeckiego
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr IV z 03.02.2015
 
U_IV_20_15
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI