Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

SESJA nr III z dnia 20.12.2006

 

 • U_III_34_06
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (część działki nr 140/1).
 • U_III_33_06
 • w sprawie nadania nazw ulicom w Pszczółkach (drogi wewnętrzne przy ul. Łąkowej).
 • U_III_32_06
 • w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Różynach - działka nr 236 stanowiąca własność Gminy Pszczółki.
 • U_III_31_06
 • w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 791 położonej w miejscowości Pszczółki.
 • U_III_30_06
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXX/305/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawienia budynku byłej hydrofornii, położonej na działce nr 355/2 w Pszczółkach przy ul. Lipowej.
 • U_III_29_06
 • sprawie zmiany treści "Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego", stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/354/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 października 2006 r.
 • U_III_28_06
 • w sprawie wypowiedzenia porozumienia z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdańsku.
 • U_III_27_06
 • w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr II z dnia 06.12.2006

 

 • U_II_26_06
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/335/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2006 r. dotyczącej przeprowadzenia remontu budynków położonych w Pszczółkach przy ulicy Tczewskiej 2 i Pomorskiej 17.
 • U_II_25_06
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki.
 • załącznik graficzny
 • U_II_24_06
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
 • U_II_23_06
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 501/3 i drodze wewnętrznej).
 • U_II_22_06
 • w sprawie nabycia działki nr 167/1 położonej w Pszczółkach przez Gminę Pszczółki.
 • U_II_21_06
 • w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 571/5 położonej w miejscowości Pszczółki z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska.
 • U_II_20_06
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 • U_II_19_06
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
 • U_II_18_06
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/330/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • U_II_17_06
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
 • U_II_16_06
 • w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • U_II_15_06
 • w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Pszczółki, w roku 2007.
 • U_II_14_06
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pszczółki na rok 2007.
 • U_II_13_06
 • w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • U_II_12_06
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2006 rok.
 • U_II_11_06
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia komunalnego w Gminie Pszczółki.
 • U_II_10_06
 • w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
 • U_II_9_06
 • w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki.
 • U_II_8_06
 • w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki.
 • U_II_7_06
 • w sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr I z dnia 21.11.2006

 

 • U_I_6_06
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki.
 • U_I_5_06
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki.
 • U_I_4_06
 • w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki.
 • U_I_3_06
 • w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki.
 • U_I_2_06
 • w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Pszczółki.
 • U_I_1_06
 • w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki.

 

PROTOKÓŁ SESJI