Urząd Gminy w Pszczółkach
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

 • U_300_XXXII_09 Plik PDF (65 KB) 
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (droga prywatna stanowiąca działki nr 162/5 i 162/6).
 • U_299_XXXII_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 61/1 i 59/7 ).
 • U_298_XXXII_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • U_297_XXXII_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie przekazania w użytkowanie Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012".
 • U_296_XXXII_09 Plik PDF (160 KB)
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na rok 2010.
 • U_295_XXXII_09 Plik PDF (130 KB)
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pszczółki na rok 2010.
 • U_294_XXXII_09 Plik PDF (110 KB)
 • w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
 • U_293_XXXII_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zabezpieczenia w formie weksa "in blanco" prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanieoperacji pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach".
 • U_292_XXXII_09 Plik PDF (650 KB)
 • w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
 • U_291_XXXII_09 Plik PDF (350 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXXI z 12.11.2009

 

 • U_290_XXXI_09 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga prywatna stanowiąca działkę nr 110/6 ).
 • U_289_XXXI_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - część działki nr 360.
 • U_288_XXXI_09 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - działki nr 247/2, 234/2, 234/7, 234/14 i 234/19.
 • U_287_XXXI_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicom w Skowarczu - działki nr 236/8,223 i 232/1 oraz działka nr 232/2.
 • U_286_XXXI_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działek nr 101/15 i 101/34 w Różynach, z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Młyńskiej.
 • U_285_XXXI_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca 2001 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 • U_284_XXXI_09 Plik PDF (2.0 MB)
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki.
 • załącznik graficzny
 • U_283_XXXI_09 Plik PDF (1,6 MB)
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki.
 • załącznik graficzny
 • U_282_XXXI_09 Plik PDF (210 KB)
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2009 – 2016
 • U_281_XXXI_09 Plik PDF (220 KB)
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różyny na lata 2009 – 2016
 • U_280_XXXI_09 Plik PDF (75 KB)
 • w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „ PSZCZÓŁKA MAJA ” w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 • U_279_XXXI_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • U_278_XXXI_09 Plik PDF (75 KB)
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
 • U_277_XXXI_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Pszczółki na 2010 rok.
 • U_276_XXXI_09 Plik PDF (220 KB)
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pszczółki na rok 2010.
 • U_275_XXXI_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki na 2010 rok
 • U_274_XXXI_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/337/06 Rady Gmniy Pszczółki z dnia 28 września 2006r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowośći projektu budżetu i rodzaju materiałów informacyjnych do projektu budżetu.
 • U_273_XXXI_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Pszczółkach ul.Rataja, Klonowej, Topolowej oraz Łąkowej.
 • U_272_XXXI_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 czerwca 2009r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach.
 • U_271_XXXI_09 Plik PDF (405 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

PROTOKÓŁ SESJI

LISTA OBECNOŚCI


 

SESJA nr XXX z 05.10.2009

 

 • U_270_XXX_09 Plik PDF (250 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXIX z 24.09.2009

 

 • U_269_XXIX_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów telefonicznych oraz na rozbudowę sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.
 • U_268_XXIX_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu podatku VAT od wydatków w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”
 • U_267_XXIX_09 Plik PDF (285 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXVIII z 28.08.2009

 

 • U_266_XXVIII_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga prywatna stanowiąca działkę nr 33/17).
 • U_265_XXVIII_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zamiany działek nr 231/13 i 231/15 na działki nr 231/17 i 231/19 położone w miejscowości Pszczółki.
 • U_264_XXVIII_09 Plik PDF (390 KB)
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesterzennego la obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy, Kleszczewko w gminie szczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek – Gdynia wraz ze trefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi – fragmentu przebiegającego przez teren gminy Pszczółki województwie pomorskim.
 • U_263_XXVIII_09 Plik PDF (450 KB)
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz.
 • U_262_XXVIII_09 Plik PDF (75 KB)
 • w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA”  Pszczółkach , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 • U_261_XXVIII_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zabezpieczenia w formie weksa "in blanco" prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie peracji pn.  Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy w Żelisławkach"
 • U_260_XXVIII_09 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na ealizację projektu p.n. „Przebudowa stadionu sportowego w Pszczółkach”.
 • U_259_XXVIII_09 Plik PDF (315 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok. 

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXVII z 30.07.2009

 

 • U_258_XXVII_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdansku w sprawie przejecia urzadzen oswietlenia drogowego.
 • U_257_XXVII_09 Plik PDF (35 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga prywatna stanowiaca działke nr 33/17).
 • U_256_XXVII_09 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie przez Gmine Pszczółki do realizacji II etapu zadania z zakresu własciwosci Powiatu Gdanskiego pod nazwa: “Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul.Pomorska – od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długosci 550 mb, w msc. Pszczółki” i udzielenie przez Gmine Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdanskiemu.
 • U_255_XXVII_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXV/236/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 866/1, 866/2 i 866/3 położonych w miejscowosci Pszczółki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległej.
 • U_254_XXVII_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie nabycia przez Gmine Pszczółki działki nr 197/1 położonej w Różynach z przeznaczeniem pod przepompownie scieków dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Różyny.
 • U_253_XXVII_09 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej czesci niezabudowanej działki nr 366/2 położonej w miejscowosci Różyny z przeznaczeniem na poprawe zagospodarowania nieruchomosci przyległej.
 • U_252_XXVII_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/229/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przeznaczenia srodków z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na udzielanie dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizacje odpadów niebezpiecznych zawierajacych azbest, pochodzacych z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Pszczółki.
 • U_251_XXVII_09 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
 • U_250_XXVII_09 Plik PDF (300 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • U_251_XXVII_09 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
 • U_250_XXVII_09 Plik PDF (300 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXVI z 03.06.2009

 

 • U_249_XXVI_09 Plik PDF (130 KB)
 • w sprawie zmiany „Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za prace w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” ustalonego Uchwała Nr XXV/234/09 Rady Gminy Pszczółki z 23 kwietnia 2009 roku.
 • U_248_XXVI_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy Pszczółki znajdujacego sie przy ul. Koscielnej 8/4 w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pani                     .
 • U_247_XXVI_09 Plik PDF (170 KB)
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Żelisławki na lata 2009 – 2016.
 • U_246_XXVI_09 Plik PDF (20 KB)
 • w sprawie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy Pszczółki środków stanowiacych fundusz sołecki.
 • U_245_XXVI_09 Plik PDF (25 KB)
 • w sprawie zaciagniecia pożyczki długoterminowej na budowe kanalizacji sanitarnej w Różynach.
 • U_244_XXVI_09 Plik PDF (330 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXV z 23.04.2009

 

 • U_243_XXV_09 Plik PDF (35 KB)
 • w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Wawrzynca w Różynach dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • U_242_XXV_09 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie przez Gmine Pszczółki do realizacji I etapu zadania z zakresu własciwosci Powiatu Gdanskiego pod nazwa : „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul.Pomorska – od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długosci 550mb, w msc. Pszcz od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długosci 550mb, w msc. Pszczółki” i udzielenie przez Gmine Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdanskiemu.
 • U_241_XXV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Kościelnej 8/2 w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pani
 • U_240_XXV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/6 w Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani
 • U_239_XXV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/3 w Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani
 • U_238_XXV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Fabrycznej 6/4 w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pani
 • U_237_XXV_09 Plik PDF (45 KB)
 • w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 405/39 w Pszczółkach z przeznaczeniem na poszerzenie ul.Olchowej.
 • U_236_XXV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 866/1, 866/2 i 866/3 położonych w miejscowości Pszczółki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • U_235_XXV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • U_234_XXV_09 Plik PDF (100 KB)
 • w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego”.
 • U_233_XXV_09 Plik PDF (265 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • U_232_XXV_09 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej BibliotekiPublicznej w Pszczółkach za 2008 rok.
 • U_231_XXV_09 Plik PDF (35 KB)
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki za 2008 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXIV z 26.02.2009

 

 • U_230_XXIV_09 Plik PDF (35 KB)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna droga wewnętrzna, stanowiąca działkę nr 346/1).
 • U_229_XXIV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielanie dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Pszczółki.
 • U_228_XXIV_09 Plik PDF (40 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • U_227_XXIV_09 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Święto Pszczelarza”
 • U_226_XXIV_09 Plik PDF (310 KB)
 • w sprawie zmiany bud etu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • U_225_XXIV_09 Plik PDF (40 KB)
 • w sprawie zapewnienia środków na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach”.
 • U_224_XXIV_09 Plik PDF (40 KB)
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pod nazwą: zakup licencji na aplikację internetową WebEwid, która umożliwi Gminom z terenu Powiatu Gdańskiego pośredni dostęp i korzystanie z komputerowej bazy danych ewidencyjnych stanowiących część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

PROTOKÓŁ SESJI