Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

 

SESJA nr XXIII z dnia 29.12.2008

 • U_XXIII_223_08
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny dla działek nr 200 i 201, gmina Pszczółki
 • U_XXIII_222_08
 • w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Pszczółki do projektu o nazwie „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego.”
 • U_XXIII_221_08
 • w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczółki na lata 2009-2032”
 • U_XXIII_220_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna droga wewnętrzna, stanowiąca działkę nr 265/1 ) 

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XXII z dnia 02.12.2008

 

 • U_XXII_218_08
 • w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pszczółki na lata 2008-2012"
 • U_XXII_217_08
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własnosc Gminy Pszczółki znajdujacego sie przy ul. Żuławskiej 6/1 w Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani
 • U_XXII_216_08
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własnosc Gminy Pszczółki znajdujacego sie przy ul. Tczewskiej 2/6 w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana
 • U_XXII_215_08
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własnosc Gminy Pszczółki znajdujacego sie przy ul. Fabrycznej 6/5 w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana
 • U_XXII_214_08
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własnosc Gminy Pszczółki znajdujacego sie przy ul. Mickiewicza 3/3 w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana
 • U_XXII_213_08
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własnosc Gminy Pszczółki znajdujacego sie przy ul. Żuławskiej 6/7 w Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pana Wiesława
 • U_XXII_212_08
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własnosc Gminy Pszczółki znajdujacego sie przy ul. Żuławskiej 6/5 w Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani
 • U_XXII_211_08
 • w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/315/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2006r dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Różyny i Kolnik
 • U_XXII_210_08
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 • U_XXII_209_08
 • w sprawie przyjecia PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ GMINY PSZCZÓŁKI na lata 2008 -2013
 • U_XXII_208_08
 • w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 • U_XXII_207_08
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
 • U_XXII_206_08
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
 • U_XXII_205_08
 • w sprawie ustalenia „Regulaminu okreslajacego wysokosc oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za prace w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego”
 • U_XXII_204_08
 • w sprawie przyjecia programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarzadowymi na 2009 rok
 • U_XXII_203_08
 • w sprawie okreslenia sredniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • U_XXII_202_08
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pszczółki na rok 2009
 • U_XXII_201_08
 • w sprawie okreslenia wysokosci podatku od nieruchomosci na terenie gminy Pszczółki na 2009 rok
 • U_XXII_200_08
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XXI z dnia 17.11.2008

 

 • U_XXI_199_08
 • w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Pszczółki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 
 • U_XXI_198_08
 • w sprawie zatwierdzenia programu pn. „Otwórz swój umysł – projekt wyrównywania szans uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach” z konkursu otwartego nr 01 POKL/9.1.2/2008 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach.
 • U_XXI_197_08 
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/191/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 2 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą : "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w msc. Pszczółki - w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.
 • U_XXI_196_08
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyj ęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w msc. Pszczółki" i udzielenie przez Gmin ę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.
 • U_XXI_195_08
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki w roku 2009 do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 oraz upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia partnerskiego z Powiatem Gdańskim dotyczącego realizacji projektu pn „Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Rataja, ul. Topolowej, ul. Łąkowej i ul. Klonowej, wraz z przebudową chodnika przy ul. Pomorskiej w Pszczółkach – drodze powiatowej Nr 2210G”
 • U_XXI_194_08 
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XX z dnia 02.10.2008

 

 • U_XX_193_08
 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach – pani Marzenie Biernackiej do realizacji projektu konkursowego pt. „Otwórz swój umysł – projekt wyrównywania szans uczniów z klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach”.
 • U_XX_192_08
 • w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu nr Z/2.22/III/3.1/098/04 „Kanalizacja w Skowarczu – X etap porządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Pszczółki – zakres X/1” w formie weksla in blanco
 • U_XX_191_08
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą : “Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w msc. Pszczółki – w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.
 • U_XX_190_08
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/163/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 • U_XX_189_08
 • w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczółkach zadań polegających na prowadzeniu postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
 • U_XX_188_08
 • w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
 • U_XX_187_08
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz
 • U_XX_186_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skowarcz
 • U_XX_185_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowite
 • U_XX_184_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kleszczewko
 • U_XX_183_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolnik
 • U_XX_182_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różyny
 • U_XX_181_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębielcz
 • U_XX_180_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulkowy
 • U_XX_179_08 
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelisławki
 • U_XX_178_08
 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszczółki
 • U_XX_177_08
 • w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Akademia Samorządowca” oraz upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji projektu
 • U_XX_176_08
 • w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa” oraz upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji projektu
 • U_XX_175_08
 • w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Lepszy Urząd. Profesjonalna i efektywna administracja samorządowa” oraz upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji projektu
 • U_XX_174_08
 • w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania umowy partnerskiej z gminą Trąbki Wielkie i gminą Skarszewy dotyczącej realizacji projektu pn. „Cysterski Szlak Rowerowy” Budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki – Trąbki Wielkie – Skarszewy
 • U_XX_173_08
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 414/3 położonej w miejscowości Pszczółki
 • U_XX_172_08
 • w sprawie nabycia działki nr 46/2 cz. w Pszczółkach przez Gminę Pszczółki z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Szkolnej
 • U_XX_171_08
 • w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń stanowiących wyposażenie budynku kotłowni, znajdującego się na działce nr 737 przy ul. Rataja w Pszczółkach
 • U_XX_170_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działkę nr 324)
 • U_XX_169_08
 • w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Ostrowite (obręb Skowarcz)
 • U_XX_168_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna droga wewnętrzna, stanowiąca działkę nr 200/21)
 • U_XX_167_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna droga wewnętrzna, stanowiąca działkę nr 214/5)
 • U_XX_166_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna droga wewnętrzna, stanowiąca działkę nr 223/13)
 • U_XX_165_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna droga wewnętrzna, stanowiąca działkę nr 11/18)
 • U_XX_164_08
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XIX z dnia 28.08.2008

 

 • U_XIX_163_08
 • w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 • U_XIX_162_08
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XVIII z dnia 16.07.2008

 

 • U_XVIII_161_08
 • w sprawie odmownego załatwienia skargi złożonej przez małżonków ................. gm. Pszczółki na nienależyte wykonanie zadań przez Wójta Gminy Pszczółki 
 • U_XVIII_160_08
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2003 roku ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego p.n. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki, zmienionej Uchwałą Nr IX/126/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. Nr XIII/176/04 z 26 sierpnia 2004r., Nr VIII/71/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku 
 • U_XVIII_159_08
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/145/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Pszczółki do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
 • U_XVIII_158_08
 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zawierania umów dotyczących usług telekomunikacyjnych 

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XVII z dnia 25.06.2008

 

 • U_XVII_156_08
 • w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach do podejmowania decyzji związanych z realizacją Projektu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 • U_XVII_155_08
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Pszczółki. 
 • U_XVII_154_08
 • w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 26 położonej w Pszczółkach, stanowiącej własność Gminy Pszczółki. 
 • U_XVII_153_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2008 – 2014
 • U_XVII_152_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelisławki na lata 2008 – 2014
 • U_XVII_151_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2008 – 2014
 • U_XVII_150_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2008 – 2014
 • U_XVII_149_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różyny na lata 2008-2014
 • U_XVII_148_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolnik na lata 2008-2014
 • U_XVII_147_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2008-2014
 • U_XVII_146_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulkowy na lata 2008-2014
 • U_XVII_145_08
 • w sprawie przystąpienia Gminy Pszczółki do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • U_XVII_144_08
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XVI z dnia 27.05.2008

 

 • U_XVI_143_08
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/270/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ulg stosowanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemcy oraz ustalenia wysokości oprocentowania zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości, rozłożonej na raty
 • U_XVI_142_08
 • w sprawie zamiany części niezabudowanej działki nr 804, będącej własnością Gminy Pszczółki na część działki nr 867, będącej własnością Państwa Jolanty i Piotra Dampc położonych w miejscowości Pszczółki
 • U_XVI_141_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 222/13)
 • U_XVI_140_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 222/13)
 • U_XVI_139_08
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok
 • U_XVI_138_08
 • w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim a Gmina Pszczółki dotyczącego współfinansowania realizacji zadania w zakresie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy w powiecie gdańskim pn. "100 sposobów na rybę".
 • U_XVI_137_08
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz zawarcia umowy z Samorządem Powiatu Gdańskiego

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XV z dnia 24.04.2008

 

 • U_XV_136_08
 • w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kompanię promocyjną produktów rybnych "100 sposobów na rybę" w formie weksla in blancko.
 • U_XV_135_08
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok
 • U_XV_134_08
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 • U_XV_133_08
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


SESJA nr XIV z dnia 18.03.2008

 

 • U_XIV_132_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2008 rok
 • U_XIV_131_08
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielcz na lata 2008-2014
 • U_XIV_130_08
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych działek nr 234 i 235 położonych w m. Kolnik
 • U_XIV_129_08
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna droga wewnętrzna, stanowiąca działkę nr 222/13)
 • U_XIV_128_08
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Rębielcz.
 • U_XIV_127_08
 • w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok
 • U_XIV_126_08
 • w sprawie zamiany części działki nr 321/4 na część działki nr 321/3 położonych w m. Skowarcz
 • U_XIV_125_08
 • w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 366/1 położonej w miejscowości Różyny z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska
 • U_XIV_124_08
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej działki nr 23/30 położonej w miejscowości Ulkowy
 • U_XIV_123_08
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 320/11 położonej w miejscowości Pszczółki
 • U_XIV_122_08
 • w sprawie wykonywania prawa pierwokupu przy zbywaniu nieruchomości przez użytkowników wieczystych i właścicieli gruntów znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki.
 • U_XIV_121_08
 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki
 • U_XIV_120_08
 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów dot. usług telefonicznych
 • U_XIV_119_08
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
 • U_XIV_118_08
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach  
 • U_XIV_117_08
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI