Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

SESJA nr XIII z 18.12.2007

 • U_XIII_116_07
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych działek nr 234 i 235 położonych w miejscowości Kolnik
 • U_XIII_115_07
 • w sprawie zamiany działek nr 231/11 i 231/7 na działkę 231/9 położonych w miejscowości Pszczółki
 • U_XIII_114_07 
 • w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczółki
 • U_XIII_113_07
 • w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 • U_XIII_112_07
 • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach oraz pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkola których organem prowadzącym jest gmina Pszczółki
 • U_XIII_111_07
 • w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczółkach
 • U_XIII_110_07
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XII z dnia 21.11.2007

 

 • U_XII_108_07
 • w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Pszczółki
 • U_XII_107_07
 • w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych skladnikow a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego"
 • U_XII_106_07
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 416/5 położonej w m. Pszczółki
 • U_XII_105_07
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 320/11 położonej w m. Pszczółki
 • U_XII_104_07
 • w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 63/10 położonej w m. Pszczółki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność
 • U_XII_103_07
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki do lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy" w charakterze członka zwyczajnego
 • U_XII_102_07
 • w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki
 • U_XII_101_07
 • w sprawie przyznania lokalu komunalnego znajdującego się w miejscowości Skowarcz przy ul. Żuławskiej 6/5 na rzecz Pani
 • U_XII_100_07
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/333/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia w sprawie opłat użytkowy Zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu na obiettach sportowo-rekreacyjnych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Pszczółki
 • U_XII_99_07
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntów położonych w Kolniku - działki nr 107 i 108 stanowiących własność Gminy Pszczółki
 • U_XII_98_07
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Różyny i Kolnik
 • U_XII_97_07
 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zawierania umów dotyczących nabycia działek gruntu w zamian za naliczoną opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości
 • U_XII_96_07
 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do ogłaszania Konkursów na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustalania Regulaminu otwartych konkursów ofert
 • U_XII_95_07
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy pełnomocnictwa do zawierania porozumień dotyczących przekazywania na rzecz Gminy Pszczółki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych budowanych przez inwestorów prywatnych ze środków własnych
 • U_XII_94_07
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
 • U_XII_93_07
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
 • U_XII_92_07
 • w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Pszczółki na 2008 rok
 • U_XII_91_07
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pszczółki na rok 2008
 • U_XII_90_07
 • w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczółki na 2008 rok
 • U_XII_89_07
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok 

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XI z dnia 15.09.2007

 

 • U_XI_88_07
 • w sprawie nadania stadionowi sportowemu w Pszczółkach imienia "700 lecia Pszczółek".

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr X z dnia 05.09.2007

 

 • U_X_87_07
 • w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Pszczółki w ramach promocji Miodu Pszczółkowskiego - produktu tradycyjnego
 • U_X_86_07
 • w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Pszczółki, za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze"
 • U_X_85_07
 • w sprawie nabycia działki 282/3 w Skowarczu przez Gminę Pszczółki z przeznaczeniem na poszerzenie ul.Modrzewiowej
 • U_X_84_07
 • w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kleszczewko - zmieniona uchwałą nr XXX/275/17 z dnia 14 listopada 2017 r.
 • U_X_83_07
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/77/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, po której przebiegała zlikwidowana linia kolejowa nr 233 Pszczółki - Kościerzyna, w części leżącej w granicach Gminy Pszczółki
 • U_X_82_07
 • w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Pszczółki
 • U_X_81_07
 • sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Tczewskiej 2 w Pszczółkach przez Gminę Pszczółki projektu budowlanego
 • U_X_80_07
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok
 • U_X_79_07
 • sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku
 • U_X_78_07
 • sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr IX z dnia 13.08.2007

 

 • U_IX_77_07
 • w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomości, po której przebiegała zlikwidowana linia kolejowa nr 233 Pszczółki - Kościerzyna, w części leżącej w granicach Gminy Pszczółki
 • U_IX_76_07
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr VIII z dnia 18.12.2007

 

 • U_VIII_75_07 
 • w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników od właściwych organów Policji
 • U_VIII_74_07
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki
 • U_VIII_73_07
 • w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kolnik
 • U_VIII_72_07
 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do prowadzenia czynności zmierzających do przejęcia na rzecz Gminy Pszczółki infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Żelisławki
 • U_VIII_71_07
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego p.n.budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki
 • U_VIII_70_07
 • w sprawie budowy oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy Pszczółki 
 • U_VIII_69_07
 • sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
 • U_VIII_68_07
 • w sprawie współfinansowania remontu sali teatralnej w Domu Podcieniowym w Kolniku
 • U_VIII_67_07
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych działek nr 362/1, 362/2, 362/3 położonych w miejscowości Skowarcz
 • U_VIII_66_07
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego czesci Ośrodka Zdrowia, położonego przy ul. Sportowej 1 B w Pszczółkach, przeznaczonej do remontu.
 • U_VIII_65_07
 • w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 23/25 położonej w miejscowosci Ulkowy z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska.
 • U_VIII_64_07
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych działek nr 362/1, 362/2 i 362/3 położonych w miejscowosci Skowarcz.
 • U_VIII_63_07
 • w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 105/5 położonej w miejscowości Różyny
 • U_VIII_62_07
 • w sprawie nabycia działki 166/13 przez Gminę Pszczółki z przeznaczeniem pod boisko i plac zabaw w miejscowości Ulkowy
 • U_VIII_61_07
 • w sprawie powołania Zespołu w celu przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych
 • U_VIII_60_07
 • w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Pszczółki i ustalenia jej składu
 • U_VIII_59_07
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr VII z dnia 05.06.2007

 

 • U_VII_58_07
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr VI z dnia 26.04.2007

 

 • U_VI_57_07
 • w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • U_VI_56_07
 • w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntów położonych w Kolniku - działki nr 107 i 108, stanowiących własność Gminy Pszczółki.
 • U_VI_55_07
 • w sprawie ustalenia inkasentów w Gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i innych opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.
 • U_VI_54_07
 • w sprawie nadania nzawy ulicy w Skowarczu (prywatna droga wewnętrzna stanowiąca działkę nr 326/30).
 • U_VI_53_07
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/317/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2006r.
 • U_VI_52_07
 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki 64/10 położonej w Pszczółkach służebnością przechodu i przejazdu.
 • U_VI_51_07
 • w sprawie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy osady Żelisław.
 • U_VI_50_07
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działkę nr 446/5).
 • U_VI_49_07
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 491).
 • U_VI_48_07
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna droga wewnętrzna stanowiąca działkę nr 23/4).
 • U_VI_47_07
 • w sprawie przekazania w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego.
 • U_VI_46_07
 • w sprawie przekazania w użytkowanie Publicznemu Gimnazjum w Pszczółkach boiska sportowego wielofunkcyjnego, zlikolizowanego w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25.
 • U_VI_45_07
 • w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, a Gminą Pszczółki na współfinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Pruszczu Gdańskim.
 • U_VI_44_07
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • U_VI_43_07
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.
 • U_VI_42_07
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr V z dnia 15.03.2007

 

 • U_V_41_07
 • wsprawie zmiany treści "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego", stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/354/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr III/29/2006 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2006 r.
 • U_V_40_07
 • w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do realizacji obowiązków lustracyjnych w stosunku do Sekretarza i Skarbnika Gminy Pszczółki.

 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr IV z dnia 27.02.2007

 

 • U_IV_39_07
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • U_IV_38_07
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/340/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniku.
 • U_IV_37_07
 • w sprawie zmiany w uchwale nr II/17/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urzadzeń kanalizacyjnych.
 • U_IV_36_07
 • w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII/286/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Pszczółki.
 • U_IV_35_07
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

 

PROTOKÓŁ SESJI