Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 
 • 94/07 z 19.12.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • 92/07 z 12.12.2007
 • w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2007.
 • 91/07 z 12.12.2007
 • w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2007 r.
 • 90/07 z 05.12.2007
 • w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach odpowiedzialnych za dokonywanie zmian w treści informacji publicznych w internatowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pszczółki.
 • 89/07 z 05.12.2007
 • w sprawie wyznaczenia Administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 87/07 z 30.11.2007
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 86/07 z 27.11.2007
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.
 • 85/07 z 26.11.2007
 • w sprawie powierzenia realizacji programu "UCZEŃ NA WSI" finansowanego przez Państwowy Fudusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 83/07 z 26.11.2007
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 maja 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 sierpnia 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 56/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 września 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 34/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2007r., zmienionym Zarządzeniem Nr 46/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca 2007r.,
 • 82/07 z 22.11.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok oraz zmiany Zarządzenia Nr 63/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 września 2007r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007rok.
 • 81/07 z 22.11.2007
 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz regulaminu konkursu na wyłonienie oferty z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej na 2008 rok.
 • 80/07 z 21.11.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Nr 57/2007 dotyczącego powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczółkach.
 • 78/07 z 31.10.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych.
 • 71/07 z 26.09.2007
 • w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
 • 69/07 z 20.09.2007
 • w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
 • 68/07 z 20.09.2007
 • w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają te nieruchomości nabyć.
 • 67/07 z 20.09.2007
 • w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.
 • 66/07 z 18.09.2007
 • w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2008 rok.
 • 64/07 z 07.09.2007
 • w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 63/07 z 06.09.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • 62/07 z 03.09.2007
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Pszczółki, Skowarcz i Kolnik przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 61/07 z 23.08.2007
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok oraz zmiany Zarządzenia Nr 58/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 sierpnia 2007r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki.
 • 60/07 z 22.08.2007
 • w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego w Pszczółkach, w roku szkolnym 2007/2008.
 • 59/07 z 16.08 2007
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 58/07 z 14.08.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • 57/07 z 24.07.2007
 • w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczółkach.
 • 56/07 z 24.07.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Pszczółki do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji, zmienionego Zarządzeniem Nr 47/2006 z dnia 18 lipca 2006 r.
 • 54/07 z 16.07.2007
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 53/07 z 16.07.2007
 • w sprawie opracowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej w placówkach oświatowych Gminy Pszczółki.
 • 52/07 z 16.07.2007
 • w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników oraz zakup jednolitego stroju.
 • 51/07 z 12.07.2007
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 • 50/07 z 29.06.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • 49/07 z 26.06.2007
 • w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 • 48/07 z 12.06.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2003 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 maja 2003r w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Pszczółki, zmienionego Zarządzeniami Nr 2/2005, 58/05, 11/06, 39/06, 68/06, 17/07.
 • 46/07 z 06.06.2007
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 maja 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 sierpnia 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 56/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 września 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 34/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2007r.
 • 45/07 z 06.06.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • 44/07 z 04.06.2007
 • w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 39/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Różyny w celu dokonania wyboru Sołtysa (wybory uzupełniające).
 • 43/07 z 30.05.2007
 • w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 41/07 z 21.05.2007
 • w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkola Gminnego w Pszczółkach i Szkoły Podstawowej w Różynach.
 • 40/07 z 21.05.2007
 • w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej dla kasacji formularzy dowodowych i blankietów dowodowych.
 • 39/07 z 16.05.2007
 • w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Różyny w celu dokonania wyboru Sołtysa (wybory uzupełniające).
 • 38/07 z 16.05.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia symboliki oznaczeń składników majątkowych Urzędu Gminy w Pszczółkach ujętych w ewidencji ilościowo - wartościowej.
 • 37/07 z 16.05.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia symboliki oznaczeń składników majątkowych Urzędu Gminy w Pszczółkach ujętych w ewidencji ilościowej.
 • 36/07 z 08.05.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2007 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
 • 34/07 z 27.04.2007
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 maja 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 sierpnia 2006r., zmienionym Zarządzeniem Nr 56/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 września 2006r.
 • 33/07 z 27.04.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • 32/07 z 23.04.2007
 • w sprawie przyjęcia Instrukcji przeprowadzania likwidacji majątku trwałego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 30/07 z 19.04.2007
 • w sprawie przeprowadzenia treningu gminnego systemu wykrywania i alarmowania
 • 29/07 z 19.04.2007
 • w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 27/07 z 12.04.2007
 • w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów określonej w Zarządzeniu Wójta Gminy Pszczółki Nr 20/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie kontroli dokumentów.
 • 26/07 z 12.04.2007
 • w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów wójta przeprowadzonych w 2006r.
 • 25/07 z 10.04.2007
 • w sprawie powołania pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • 24/07 z 10.04.2007
 • w sprawie powołania pełnomocnika wójta ds. przeciwdziałania narkomanii.
 • 23/07 z 10.04.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2004 z dnia 4 maja 2004r. dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania dezyzji administracyjnych w tych sprawach.
 • 22/07 z 10.04.2007
 • w sprawie upoważnienia do wydawania dezyzji administracyjnych w zakresie zadań: zleconych, zadań własnych gminy, własnych o charakterze obowiązkowym oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 • 21/07 z 02.04.2007
 • w sprawie przyjęcia procedur: gromadzenia środków publicznych, gospodarowania mieniem, zaciągania zobowiązań finansowych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
 • 20/07 z 02.04.2007
 • w sprawie sporzadzenia spisu z natury składników majatkowych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
 • 19/07 z 02.04.2007
 • w sprawie przyjecia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzedu Gminy w Pszczółkach.
 • 18/07 z 02.04.2007
 • w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 17/07 z 23.03.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2003 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Pszczółki.łki z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych.
 • 15/07 z 01.03.2007
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem Nr 58/04 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 sierpnia 2004 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 62/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2005 roku.
 • 14/07 z 01.03.2007
 • w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów określonej w Zarządzeniu Wójta Gminy Pszczółki Nr 20/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie kontroli dokumentów.
 • 13/07 z 01.03.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
 • 12/07 z 22.02.2007
 • w sprawie kontroli realizacji zadań Obrony Cywilnej i spraw obronnych na terenie Gminy Pszczółki w 2007 roku.
 • 11/07 z 09.02.2007
 • w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach odpowiedzialnych za dokonywanie zmian w treści informacji publicznych w internatowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pszczłki z dnia 13 września 2006r.
 • 10/07 z 09.02.2007
 • w sprawie opracowania Instrukcji Inwentaryzacyjnej w placówkach oświatowych i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach.łkach odpowiedzialnych za dokonywanie zmian w treści informacji publicznych w internatowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pszcz
 • 09/07 z 05.02.2007
 • w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów określonej w Zarządzeniu Wójta Gminy Pszczółki Nr 20/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie kontroli dokumentów.
 • 08/07 z 25.01.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zmienione Zarządzeniem nr 81 Wójta Gminy w Pszczółkach z dnia 17 listopada 2004r.
 • 07/07 z 23.01.2007
 • w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.
 • 06/07 z 22.01.2007
 • w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2007 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
 • 04/07 z 03.01.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2006 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w gotówce, papierów wartościowych i druków ścisłego zarachowania, materiałów i towarów, składników majątkowych o niskiej wartości ujętej w ewidencji ilościowej, składników majątkowych powierzonych, składników majątkowych zakupionych ze środków unijnych, środków trwałych w budowie, do których dostęp jest nieutrudniony oraz weryfikacji sald wartości niematerialnych i prawnych, gruntów i środków trwałych w budowie do których dostęp jest znacznie utrudniony według stanu na dzień 31.12.2006 r.
 • 03/07 z 03.01.2007
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2006 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 października 2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego.
 • 02/07 z 03.01.2007
 • w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczółkach
 • 01/07 z 03.01.2007
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok